ALGEMENE VOORWAARDEN

MAUNA LOA

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en OHANA VOF / MAUNA LOA (hierna te noemen: OHANA VOF) tot stand te komen overeenkomst(en).
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. OHANA VOF is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. In het aanbod van OHANA VOF staat de omschrijving van de werkzaamheden die OHANA VOF zal verrichten.
 2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van OHANA VOF door de klant.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. OHANA VOF zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.
 2. OHANA VOF is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 3. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de juistheid van deze informatie.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van OHANA VOF, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door OHANA VOF verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan OHANA VOF worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 4: Trajecten

 1. Onder een traject wordt onder andere verstaan: eendaagse trajecten, meerdaagse trajecten en online trajecten. De trajecten kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden.
 2. OHANA VOF is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een traject te wijzigen. OHANA VOF zal de klant hierover informeren.
 3. Gemaakte afspraken in een traject kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door de klant, tenzij OHANA VOF in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door de klant en laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
 4. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een traject zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

Artikel 5: Producten

 1. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat OHANA VOF deze haar ter beschikking stelt.
 2. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de klant aan OHANA VOF heeft verstrekt.
 3. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door OHANA VOF geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, dan wel indien de bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst een bericht. Alsdan is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door OHANA VOF zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
 4. Alle door OHANA VOF geleverde producten blijven eigendom van OHANA VOF totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
 5. De door OHANA VOF geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van OHANA VOF veilig te stellen.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. OHANA VOF verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens indien van toepassing). Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien OHANA VOF verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 2. De klant geeft toestemming aan OHANA VOF om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten en producten van OHANA VOFOHANA VOF staakt deze informatieverstrekking nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.
 3. OHANA VOF behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de trajecten, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals materialen, documenten, didactische materialen, readers, cursussen, werkboeken, checklists, hand-outs, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij OHANA VOF dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door OHANA VOF geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
 3. De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 4. In geval van naamsvermelding van OHANA VOF of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
 5. De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van OHANA VOF.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door OHANA VOF.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is OHANA VOF gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is OHANA VOF gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van OHANA VOF, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die OHANA VOF maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €40.

Artikel 9: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. OHANA VOF heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van OHANA VOF, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is OHANA VOF gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien OHANA VOF op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt OHANA VOF het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 4. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 6. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. OHANA VOF is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van OHANA VOF.
 2. De aansprakelijkheid van OHANA VOF is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van OHANA VOF verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. OHANA VOF is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van OHANA VOF voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op OHANA VOF geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. OHANA VOF zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. OHANA VOF is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van OHANA VOF werken.
 8. De klant vrijwaart OHANA VOF ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen OHANA VOF en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OHANA VOF. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die OHANA VOF in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. Derden die door OHANA VOF worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Op alle afspraken tussen coachee, opdrachtgever en OHANA VOF is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt.
 2. Indien OHANA VOF op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 3. OHANA VOF is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. OHANA VOF zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van OHANA VOF staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.